Letitia van der Merwe

Nederlands noordelijke halfrond

Logo Daniél kunstwerk
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

gallery/gebiedsontwikkeling

Ik ben een gedreven landschapsarchitect met ruim ervaring in Nederland en buitenland. Mijn drijfveer is om deze wereld een heilzamer plek te maken. Gebiedsontwikkeling is een uitgelezen kans om dit te doen.

Gebiedsontwikkeling verdient een goed doorwrochte proces om tot gedragen resultaten te komen. Ik adviseer vanuit de stappen:

 analyse + synthese = gebiedsvisie + ontwikkelinstrument

Tijdens de Analyse worden de belangen van interne en externe stakeholders duidelijk in beeld gebracht. Om draagvlak te creëren is dit belangrijk om vanaf het begin transparant te zijn en ongehinderd de belangen te kunnen opnoemen. (Mutual Gains Approach). Typisch zijn deze belangen uiteenlopend: van de uniciteiten van het gebied te willen beschermen tot geld verdienen, van mobiliteit bevorderen tot archeologische waarden beschermen, van landbouw bedrijven tot natuur ontwikkelen. De Analyse levert deze producten op: een gebiedsbeschrijving, beleidsbeschrijving en belangenbeschrijving.

Tijdens de Synthese komen deze belangen bij elkaar: samen gaan we aan de slag om  creatieve oplossingen voor de toekomst van het gebied te vinden. Door vertrouwen te creëren zijn mensen in staat hun denkpet op te zetten en gezamenlijke belangen op te zoeken. Pas als deze stappen zorgvuldig doorlopen zijn, worden richtinggevende uitspraken ontwikkeld met de belangrijkste stakeholders. De Synthese levert deze producten op: beschrijving van ambities en ondertekende richtinggevende uitspraken.

Vanuit de richtinggevende uitspraken volgt een compacte gebiedsvisie. Deze Visie geeft sturing aan de ontwikkelstappen en levert een ontwikkelinstrument op met (aanzet tot) deelplannen. Stakeholders blijven betrokken omdat ze vertrouwen hebben in het proces en een gezamenlijke verantwoordelijk voelen voor de vervolgstappen.

Deze aanpak leidt tot een gedragen gebiedsontwikkeling. Mijn advies wordt gewaardeerd omdat ik ervaring heb, ingewikkelde processen als een uitdaging zie en daarin flexibel en creatief kan opereren.